Eski malik tahliye taahhüdü!

Eski malik tahliye taahhüdü!

Satın aldığınız evdeki kiracı ile eski malikin tahliye taahhütnamesi imzaladığını farz edelim. Eski malik zamanında davalının yüklendiği tahliye taahhüdünden doğan dava hakkı da taşınmazı sonradan iktisap eden davacıya intikal eder mi?


Eski malik tahliye taahhüdü!

Satın aldığınız evde kiracı olduğunu ve eski malikin kiracı ile tahliye taahhütnamesi imzaladığını farz edelim. Peki, eski malik zamanında davalının yüklendiği tahliye taahhüdünden doğan dava hakkı da taşınmazı sonradan iktisap eden davacıya intikal eder mi?


İhtarnamede tahliye taahhüdünden bahsedilmemesi tahhüdün sonuç doğurmasına engel olmuyor. Konu ile ilgili 6. Hukuk Dairesi'nin aldığı karar şu şekilde sıralanıyor:


6. Hukuk Dairesi 

1991/5234 E., 1991/5536 K.

TAHLİYE TAAHHÜDÜ

YENİ MALİK

"İçtihat Metni"


T.C.

Y A R G I T A Y

Altıncı Hukuk Dairesi


E. 1991/5234

K. 1991/5536

T. 25.4.1991


ÖZET : Taşınmaz el değiştirmekle, bu taşınmazdan doğan bütün hak ve borçlar yeni temellük edene geçer. Eski malik zamanında davalının yüklendiği tahliye taahhüdünden doğan dava hakkı da taşınmazı sonradan iktisap eden davacıya intikal eder.


İhtarnamede tahliye taahhüdünden bahsedilmemesi tahhüdün sonuç doğurmasına engel değildir.


(6570 s. GKK. m. 7)


Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan tahliye davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla; dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:


Dava, taahhüt nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkeme, davayı reddetmiş; hükmü, davacı temyiz etmiştir.


Davacı, eski maliki iki numaralı noterden 13.10.1988 tarihinde tanzim edilen taahhütname ile taşınmazın 15.9.1990 tarihinde tahliye edileceğini ileri sürerek bir aylık süre içerisinde açtığı dava ile taşınmazın tahliyesini istemiştir. Taşınmaz el değiştirmekle, bu taşınmazdan doğan bütün hak ve borçlar yeni temellük edene geçer. Eski malik zamanında davalının yüklendiği tahliye taahhüdünden doğan dava hakkı da taşınmazı sonradan iktisap eden davacıya geçmiş olacağından süresinde açılan bu davada tahliyeye karar verilmesi gerekirken, yazılı düşünceyle davanın reddi isabetli bulunmayıp hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.


İhtarnamede tahliye taahhüdünden bahsedilmemesi, taahhüdün sonuç doğurmasına engel değildir.


S o n u ç : Yukarıda açıklanan nedenle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK.nun 428. maddesi uyarınca hükmün (BOZULMASINA), istek halinde peşinalınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 25.4.1991 tarihindeoybirliğiyle karar verildi.


Eski malik evi boşaltmıyor, ne yapmalıyım?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com