Taksim edilmemiş miras hissesinin haczi!

Taksim edilmemiş miras hissesinin haczi!

Taksim edilmemiş miras hissesinin haczi işlemi borçlu mirasçıya uygulanıyor. Alacaklı taksim edilmemiş miras hissesinin haczini ve satışını istediğinde icra müdürü satışın nasıl yapılacağını icra mahkemesinden soruyor...Taksim edilmemiş miras hissesinin haczi!


Miras bırakanın ölümü yada gaipliğine karar verilmesi ile miras kanuni yada atanmış mirasçılara geçiyor. Bu durumda borçlu mirasçının taksim edilmeyen miras payına da haciz konulabiliyor.


Taksim edilmemiş miras hissesinin haczini icra müdürlüğü diğer hissedarlara bildiriyor. Ayrıca taşınmazlarda tapu siciline bir müzekkere ile payın haczedildiğini de bildiriyor.


Alacaklı taksim edilmemiş miras hissesinin haczini ve satışını istediğinde ise icra müdürü satışın nasıl yapılacağını icra mahkemesinden soruyor. İcra mahkemesi satışın ortaklığın giderilmesi davası açılarak yapılması ve dava sonucunda hisseye düşen paranın ödenmesine karar verebileceği gibi, iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilerek hissenin satışının daha uygun olacağına da karar verebilir. Bu durumda alacaklıya bu davaları açmak için yetki belgesi düzenliyor. Alacaklı icra mahkemesinin kararına göre ortaklığın giderilmesi yada elbirliği ile mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesi davasını açabiliyor.


Borçluya miras kalan gayrimenkullerin tespit edilebilmesi için öncelikle nüfus müdürlüğüne yazılacak müzekkere ile borçlunun miras bırakanı tespit ediliyor. Daha sonra ise tapu sicil müdürlüğüne yazılacak müzekkere ile borçluya intikal edecek taşınmazlar belirleniyor. 


Alacaklı icra takibi sonucu taksim edilmemiş miras hissesinin haczini yaptırırsa ortaklığın giderilmesi davası açmak ve gerekirse veraset ilamı almak için icra hukuk mahkemesinden yetki belgesi alıyor. Söz konusu yetki belgesi talebi icra müdürlüğüne yapılıyor ve icra müdürlüğü de karar verilmek üzere resen icra mahkemesine gönderiyor. 


Alacaklı, icra takibi sonucunda borçlunun taksim edilmemiş miras hissesinin haczini yaptırırsa, alacağı yetki belgesi ile gerekirse dava açarak veraset belgesi alabiliyor. Ortaklığın çözülmesinden sonra paylaştırma aşamasında yine alacaklı, mirasçının paylaşımla ilgili haklarını korumak, mirasçının payını almak, gelirlerini toplamak ve bunları yasaya göre teslim edilmesi gereken yere vermek üzere bir kayyım tayin ettirebiliyor.Miras taksim sözleşmesi örneği!
Miras taksim davası!
Miras taksim sözleşmesi noter harcı!
Miras taksim sözleşmesi geçerlilik şartları!
Miras taksim sözleşmesi zamanaşımı!
Miras taksim sözleşmesi damga vergisi!Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com