Tapulama nedir?

Tapulama nedir?

Tapulama nedir?: Tapulama işlemi taşınmazlar ve bunlarla ilgili ipotek, şufa, irtifak gibi bazı hakları tapu kütüğüne geçirmek işi olarak tanımlanıyor. İşte tapulama kanunu yasal hükümleri...


Tapulama nedir?

Tapulama, taşınmazlar ve bunlarla ilgili ipotek, şufa, irtifak gibi bazı hakları tapu kütüğüne geçirmek işi olarak tanımlanıyor.


Tapulama işlemine başlandığı tarihte il ve ilçelerin merkez belediye sınırları dışında kalan gayrimenkullerden tapusuz olanlarını bu kanun hükümlerine göre tapulamak ve tapulu olanların da kayıtlarını bu kanun hükümlerine göre yenilemek suretiyle kadastro planları tanzim ve tapu sicilleri tesis olunuyor. 


Tapulama kanunu tanzim ettiği idari ve kazai faaliyetler kanunun şümulü içinde bulunan bütün gayrimenkuller hakkında kadastro planlarının tanzimini, hak sahiplerinin doğru olarak tayinini ve tescile tabi gayrimenkullerin sicil harici bırakılmamasını istihdaf ediyor.


Tarıma elverişli olmayan sahipsiz yerler ile aynı nitelikte olan sahipsiz kayalar, tepeler, dağlar ve Orman Kanunu uyarınca orman sayılan yerler, tapulamaya tabi tutulmuyor.


Tapulama işleri her bölgede bir tapulama müdürü tarafından idare olunuyor. Her bölgeye gerektiği kadar kontrol mühendisi, fen ve tasarruf kontrol memurlar ile en az dört teknisyen ve dört teknisyen yardımcısı, katip, daktilo, jaloncu ve hademe veriliyor.Tapulama Kanunu!
Tapulama tutanağı nedir?