Trampa harcı 2015!

Trampa harcı 2015! Trampa harcı 2015!

Tapu takas işlemleri Tapu Müdürlükleri'nde gerçekleştiriliyor. Tapu Müdürlüklerinde yapılan işlemler için devlet tarafından taraflardan trampa harcı talep ediliyor. İşte, trampa harcı 2015!Trampa harcı 2015!

Malın malla değişimine, aynı değişim veya trampa deniyor.  Bu bakımdan trampa koşullu bir değişim olup, geriye doğru bir genelleme yapıldığında ise malın mal ile değiştirildiği dönemlerde her mal, onunla değiştirilen malın parası olarak kabul ediliyor.


Trampa işlemi para aracılığı olamadan bir gayrimenkulün başka menkul ile değiştirilmesi, değiş tokuş edilmesi olarak karşımıza çıkıyor. 


Trampa bu hususta, bir akit şekli değil borcu sona erdirme yollarından biri olarak ifade ediliyor. Trampa işleminde Tapu müdürlüğü malların değerleri arasındaki farka karışamıyor.  Değer farkı bulunuyorsa taraflar bunu kendi aralarında çözmeli veya takas sözleşmesine bir başka malı da ekleyerek değer eşitlenmesi sağlanması gerekiyor. Trampa işlemi hakkındaki hükümlere Türk Borçlar Kanunu'nda yer veriliyor. 


Kanun hükmünce, tapu müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemler için devlet her iki taraftan tapu takas harcı talep ediyor. Borçlar Kanunu gereğince, takas işlemlerinde satışa ilişkin hükümler kullanılıyor. 


Devlet tarafından, her yıl belirlenen tapu takas harcı, her iki taraftan ayrı ayrı binde 20 oranında tahsil ediliyor.


Tapu takas harcı hesabı..

… ili, … mahallesi, .. ada .. parsel, .. blok …kat … numaralı bağımsız bölümün maliki Ahmet … ve tapu harcına esas beyan değeri 32.000,00 TL iken, ..ili, … mahallesi, .. ada …parsel, … blok .. kat … numaralı bağımsız bölüm maliki Nejla …ve tapu harcına esas beyan değeri 23.000,00 TL iken, adı geçen rnalikler bedel ve fark gözetmeksizin taşınmazlarını karşılıklı olarak trampa etmiş, işlem Müdürlükçe … yevmiye numarası ile ikmal edilmiştir. 


İşlemin mali yönü incelendiğinde, harç tahakkuk ve tahsilatının trampaya konu taşınmazlardan değeri yüksek olan esas alınarak değil -( 32.000*(0.0016,5*2)= 1.056) olarak değil- taşınmazların toplam değeri üzerinden (32.000,00 TL+22.000,00 TL ) 1.815,00 TL olarak sağlandığı görülmüştür.


Trampaya konu taşınmazlarda harç hesaplaması ile ilgili Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 23.0l.2012 tarih 8390 sayılı yazılarına göre " gayrimenkullerin karşılıklı olarak trampa edilmesi halinde tapu harcının bu iki gayrimenkuldan  Emlak  vergisi değeri yüksek olan esas alınarak bu değer üzerinden, bu değerden yüksek bir değer bildirilmesi halinde bildirilen değer üzerinden her iki gayrimenkul için de hem alıcıdan hem de satıcıdan ayrı ayrı aranılması... " gerekmektedir. 


Bu nedenle Müdürlükçe fazla tahsil edilen (1.815-1.056=759 TL) tapu harcı ilgilisine bildirilerek talebi halinde iade edilmelidir.

Tapu Dairesi Başkanlığınca tenkite kısmen iştirak edilmiş olup, yapılan açıklama; Trampaya konu taşınmazlarla ilgili olarak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 23.01.2012 tarih 8390 sayılı yazısı görüş yazısında, “ gayrimenkullerin karşılıklı olarak trampa edilmesi halinde tapu harcının bu iki gayrimenkulden  Emlak  vergisi değeri yüksek olan esas alınarak bu değer üzerinden, bu değerden yüksek bir değer bildirilmesi halinde bildirilen değer üzerinden her iki gayrimenkul içinde hem alıcıdan hem satıcıdan ayrı ayrı aranılması…” denildiğinden, söz konusu işlemde (32.000+32.000*(0.0016,5*2)=2.112 TL. tapu harcı tahsil edilmesi gerekmektedir.


Buna göre; … TL. eksik harcın tamamlattırılması ve benzer işlemlerde bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.

Tapu takas nerede yapılır?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com